ŠTANDARD

Štandard holobyty

VÝPLNE OTVOROV - Okná a dvere - plastové z interiéru bielej farby s izolačným trojskom s recyklovaným profilom
- Vstupné dvere do bytov - bezpečnostné, protipožiarne

ELEKTROINŠTALÁCIE - Kompletná elektroinštalácia ukončená vypínačmi a zásuvkami
- Internetové a TV pripojenie

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE - Všetky stropy sú riešené vo forme spojitých monolitických dosiek

POVRCHOVÉ ÚPRAVY - Sádrové omietky s bielym náterom

VZDUCHOTECHNIKA A CHLADENIE - V sociálnych zariadeniach vetranie prostredníctvom ventilátorov
- V kuchyni bude odsávanie cez vzduchotechnické potrubie
- V jednotlivých miestnostiach bytov bude možné zabezpečiť prípravu na klimatizačné jednotky, samotná klimatizačná jednotka nie je súčasťou štandardu bytu

NENOSNÁ KONŠTRUKCIA - Hrúbka vnútorných priečok bude 115 mm

PODLAHA - Anhydridové potery

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE - Pod objektom je navrhnutý systém základových vystužených pásov

VÝPLNE OTVOROV OKENNÉ KONŠTRUKCIE

- Výplne okenných otvorov objektov sú navrhnuté ako plastové okná, zasklené steny a dvere , ktoré sú zasklené izolačným troj-sklom

DVERNÉ KONŠTRUKCIE

- V bytovom dome sú na rozhraní požiarnych úsekov navrhnuté protipožiarne dvere, plné s poldrážkou, osadené v protipožiarnych oceľových zárubniach.

ZDRAVOTECHNIKA - Vývody kanalizácie v kúpeľni, WC a kuchyni
- Zabudovaný podomietkový splachovací systém
- Vodovodný rozvod studenej a teplej vody privedený do bytu po uzatváracie
- ventily v kúpeľni, WC a kuchyni

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE - V 1.PP budú nosné konštrukcie tvorené monolitickými obvodovými a vnútornými stenami hrúbky 250 mm, pri vstupoch budú steny hrúbky 200 mm
- V nadzemných podlažiach prevažujú obvodové murované steny hrúbky 300 mm, kombinované sú s monolitickými vnútornými stenami hrúbky 250 mm

POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉROVÉ

- Steny a stropy všetkých miestností v objekte budú omietnuté jednovrstvovou sadrovou strojovou gletovanou omietkou a opatrenou 2x interiérovým náterom (biela). V sociálnych miestnostiach a garážach domu sa použije vápenno-cementová omietka.

EXTERIÉROVÉ

- Povrchová úprava fasád objektu je riešená ako kontaktný zateplovací systém s omietkou.

VYKUROVANIE - Podlahové vykurovanie s doplnkovým vykurovacím telesom v kúpeľni s termoregulačnou hlavicou

SCHODISKÁ - V objekte sú celkovo štyri schodiská, spájajúce všetky podlažia

STRECHA - Bytový dom má nad železobetónovým stropom 2 a 3.NP navrhnutú plochú jednoplášťovú strechu buď s terasami alebo so štrkovým zásypom. Strešnú krytinu tvorí hydroizolácia z PVC fólie, kotevná cez tepelnú izoláciu do stropu

Štandard domy

KOMPLETNÉ SIETE S REVÍZIAMI vodovodná prípojka s vodomernou šachtou na pozemku radového domu
kanalizačná prípojka dažďovej a splaškovej vody s revíznou šachtou
elektrická prípojka s RS skrinkou na hranici pozemku
bleskozvod
komín s komínovou vložkou a príprava na kozub

VNÚTORNÉ OMIETKY, DLAŽBY A OBKLADY jemné vápenné štukové omietky s jedným pačokovým náterom vo všetkých miestnostiach a na všetkých stropoch okrem miestností, kde sa uvažuje o obkladoch, v kúpeľniach, kuchyni, práčovni, komore, v zádverí a garáži nie sú aplikované obklady ani dlažby

ELEKTRICKÉ KÚRENIE podlahové, teplovodné so samostatnými regulátormi

UZATVORENÉ SIETE ukončenie vypínačmi a zásuvkami elektrickej siete v stenách
príprava na rozvod a záslepka TV siete v stene
príprava na rozvod a záslepky optickej siete v stenách
príprava na rozvod poplašného systému v stenách a vo fasáde
ukončenie TUV a studenej vody záslepkami a ventilmi
kanalizačné rozvody sú vertikálne a horizontálne z PVC rúr

VNÚTORNÉ DVERE A ZÁRUBNE vnútorné dvere a zárubne nie sú osadené
betónové monolitické schodište bez obkladu

PODLAHOVÉ KRYTINY podlahy v miestnostiach sú ukončené cementovým poterom

ZADNÝ POZEMOK nespevnená plocha upravená so zahumusenou vrstvou minimálne 15 cm
odvodnenie zadného pozemku dažďovou kanalizáciou
oporný múrik podľa realizačného projektu
spevnené plochy zo zámkovej dlažby (terasa)

OHRIEVANIE TÚV rozvod TÚV je zabezpečený lokálne pre každý RD samostatne elektrickým zásobníkom vody a rozvodom do kúpeľní a kuchyne

OKNÁ A DVERE všetky stavebné otvory, okná, vchodové dvere, balkónové dvere sú plastové
okná sú s izolačnými trojsklami (u = 0,8 W/m2K)

SPEVNENÉ PLOCHY PRED RODINNÝM DOMOM vjazd do garáže a chodník sú spevnené zo zámkovej dlažby až po komunikáciu
nespevnená plocha upravená so zahumusenou vrstvou minimálne 15 cm

ZADNÉ OPLOTENIE zadné oplotenie pozemku je systémové z pozinkovaného poplastovaného pletiva so stojkami v betónovom základe

GARÁŽOVÉ DVERE garážové dvere sú sekciové s prípravou na elektrické ovládanie otvárania

Štandard pozemky

REGULATÍVY UMIESTNENIA STAVIEB NA BÝVANIE PRE INDIVIDUÁLNYCH STAVEBNÍKOV NA POZEMKOCH OBYTNEJ ZÓNY GRANIAR Cieľom regulácie výstavby v riešenom území Graniar je optimalizácia rozvoja nového obytného územias ohľadom na špecifické podmienky priestorového usporiadania a funkčného využitia územia lokalityGraniar, ktoré je súčasťou severozápadného rozvojového smeru rozvoja mesta Banskej Bystrice. Návrhregulatívov je v súlade s návrhom regulatívov schválených územným plánom mesta Banská Bystrica, r.2015 v znení zmien a doplnkov 1. a II. etapa.

Územný plán mesta Banskej Bystrice pripúšťa v tejto rozvojovej časti mesta novú bytovú zástavburôznych typologických druhov malopodlažných foriem zástavby, podľa rozdelenia do funkčnýchregulatívov:
PB 02 Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2NP a bytovými domami do 4NP
Pozemky č.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11

PZ 04 Polyfunkčná zástavba - územie zastavané rodinnými domami do 2NP, bytovými domami do4NP a občianskym vybavením
Pozemky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Ukazovatele intenzity využitia územia pre zástavbu izolovaných rodinných domov na vybranýchpozemkoch obytnej zóny Graniar:
Max. miera zastavania v %:
Pre pozemky vo funkčnom regulatíve PB02 - 40%
Pre pozemky vo funkčnom regulatíve PZ04 - 60%
Min. podiel zelene v %:

Pre pozemky vo funkčnom regulatíve PB02 - 50%
Pre pozemky vo funkčnom regulatíve PZ04 - 30%

Spôsob zastavania pozemkov: izolované rodinné domy

Maximálna výška zástavby: 7,5m
Pre pozemky č. 1, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 platí maximálna výška zástavby smeromod ulice: 4m

Maximálny počet podzemných podlaží: 1
Maximálny počet nadzemných podlaží: 1

Hlavná stavebná čiara:
- od uličnej hranice pozemku: 5m

Tvar striech: Domy môžu mať len plochú strechu s atikou. Najvyššia možná nadmorská výška osadenia atiky je určená podľa rezových čiar pohľadov na panorámu mesta.

Vonkajšia farebnosť stavby: Dom môže mať vonkajšiu farebnosť bielo-sivú v najvyššom možnom rozsahu 90% povrchových plôch obvodových stien s doplnením jednou farbou v jednom odtieni v najvyššom možnom rozsahu 10% povrchových plôch obvodových stien. Doplnková farba fa sád (klampiarske prvky a podobne l môže byť len v dvoch odtieňoch sivej, od bielej až po antracitovo sivú farbu.
Farebnosť okien môže byť v odtieňoch sivej, od bielej až po tmavosivú antracitovú.

Zastrešenie: Ploché strechy rodinných domov pod vetvou „A" musia mať krytinu vyhotovenú s materiálu s nízkou odrazivosťou slnečných lúčov, aby nedochádzalo k nežiadúcemu oslňovaniu vo vyššie stojacich radových domoch, napr. strešná fólia matná (PVC,TPO a pod.) alebo plech poplastovaný s matnou povrchovou úpravou.

Oplotenie: Na strane ulice môže byť vysoké najviac 1.2 m, nesmie byť vyhotovené zo strojového, ani zvafaného pletiva, na jeho farebnosť sa vzťahujú rovnaké regulatívy ako na farebnosť domov, môže mať podhrabovú dosku vysokú najviac 0,4 m, má byť doplnené zeleňou. Oplotenie na strane záhrad môže byť vysoké najviac 2,0 m od rastlého terénu nie však viac ako 1,5m od komunikácie

Priestorový regulatív - výškové osadenie: Výškové limity sú doložené rezmi pôvodného terénu, na ktorého sú osadené radové domy vo svojich výškach. Rezové čiary rezov A, C sú pôdorysne nasmerované na Hodinovú vežu na nám. SNP.

Permanentné parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel: vo vnútri vlastného pozemku na teréne, alebo v garáži, ktorá môže byť vstavaná alebo pristavaná Umiestnenie technických a iných zariadení na streche (antény.satelitné príjmače, fotovoltaické panely.solárne panely) musí byť odsúhlasené majiteľmi nehnuteľností , ktoré sú umiestnené bezprostredne nad zamýšľaným domom, pričom pri šírke väčšej ako 1,0 m nesmú presahovať ponad stanovenú výšku atiky viac než 0,3 m.

Objekty jednotlivých rodinných domov musia spÍňať všetky právoplatné predpisy platné v čase povolovacieho procesu a kolaudácie.
Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 1 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m

Dohodnite si stretnutie s našou predajkyňou a príďte sa sami presvedčiť o výhodách bývania na Graniari.

K dispozícii Vám je každý pracovný deň od 10:00 do 16:30.

V prípade, že Vám uvedené otváracie hodiny nevyhovujú, radi sa Vám prispôsobíme. Dohodnite si termín na telefónnom čísle

0902 11 77 77.

Naše realizované projekty

Dohodnite si obhliadku: 0902 117 777

Alebo pošlite na seba kontakt: