Zásady ochrany osobných údajov dotknutých osôb

poskytované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom, v mene ktorého sa osobné údaje spracúvajú, je spoločnosť TECHNOTRADE INVEST spol. s r.o., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 36 648 329, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 129485/B, tel. č. +421 902 117 777, e-mail: info@graniar.sk (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, v rozsahu, v akom boli dotknutou osobou poskytnuté, pre nasledovné účely:

(i)
v prípade, že dotknutá osoba je alebo bola v zmluvnom alebo mimozmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely realizácie práv a povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z tohto právneho vzťahu; pričom právnym základom takéhoto spracúvania je nevyhnutnosť ich spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; ako aj nevyhnutnosť ich spracúvania na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov; oprávneným záujmom prevádzkovateľa je realizácia práv a povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z tohto právneho vzťahu;
(ii)
v prípade, že dotknutá osoba je alebo bola v predzmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely uzatvorenia zmluvného vzťahu a na účely prípravy potrebnej zmluvnej dokumentácie, pričom právnym základom takého spracúvania je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
(iii)
vedenie štatistickej evidencie a/alebo účtovníctva prevádzkovateľa, ako aj realizácia práv a povinností prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom právnym základom takéhoto spracúvania je nevyhnutnosť ich spracúvania na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov; oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zefektívnenie vnútorných procesov prevádzkovateľa a tiež realizácia práv a povinností prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
(iv)
v prípade, že na taký účel spracúvania dotknutá osoba udelila súhlas, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj na účely marketingové účely, k informovaniu dotknutých osôb ako klientov alebo potenciálnych klientov o novinkách týkajúcich sa jednotlivých developerských projektov realizovaných subjektami v rámci skupiny GRAFOBAL GROUP a k oslovovaniu klientov s ďalšími marketingovými ponukami subjektov v rámci skupiny GRAFOBAL GROUP prostredníctvom directmailu, newsletteru, adresných ponúk, prípadne inou vhodnou formou; pričom právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.
Kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva iba bežné kategórie údajov dotknutých osôb, najmä identifikačné údaje dotknutej osoby, a nespracúva osobitné kategórie osobných údajov ani osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu a priestupku.

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu, ak existuje

Predpokladá sa, že osobné údaje spracúvané v mene prevádzkovateľa budú poskytnuté tiež osobám majetkovo a/alebo personálne prepojeným s prevádzkovateľom, a tiež poradcom, audítorom, advokátom alebo iným dodávateľom prevádzkovateľa, finančným agentom na účely finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, prípadne tiež banke alebo inej finančnej inštitúcii pre potreby poskytnutia úveru alebo iného spôsobu financovania realizácie projektu prevádzkovateľa.

Identifikácia o tom, či prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel ich spracúvania, najneskôr však do okamihu zániku právneho základu ich spracúvania.

Informácia o tom, či tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov

Osobné údaje spracúvané na účely uvedené v bode (i) a (iii) vyššie sú zákonnou a zmluvnou požiadavkou. Osobné údaje spracúvané na účely uvedené v bode (ii) vyššie sú požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba je osobné údaje na tieto účely povinná poskytnúť a následkom ich neposkytnutia môže byť odopretie uzatvorenia zmluvy s dotknutou osobou zo strany prevádzkovateľa alebo plnenia povinností prevádzkovateľa voči dotknutej osobe, prípadne vznik zodpovednostného právneho vzťahu.

Osobné údaje spracúvané na účely uvedené v bode (iv) nie sú zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a dotknutá osoba môže súhlas s ich spracúvaním za podmienok ustanovených v Nariadení GDPR, resp. Zákone o ochrane osobných údajov odvolať.

Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.

Informácie o ďalších právach dotknutých osôb

Za predpokladu dodržania podmienok stanovených právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov má dotknutá osoba nasledovné práva:

(a)
právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
(b)
právo na opravu osobných údajov,
(c)
právo na vymazanie osobných údajov,
(d)
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
(e)
právo namietať spracúvanie osobných údajov,
(f)
právo na prenosnosť osobných údajov,
(g)
právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je právnym základom na spracúvanie súhlas dotknutej osoby,
(h)
právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Nariadenia GDPR, resp. návrh na začatie konania podľa ust. § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
Orgán dozoru

Orgánom dozoru je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Dohodnite si stretnutie s našou predajkyňou a príďte sa sami presvedčiť o výhodách bývania na Graniari.

K dispozícii Vám je každý pracovný deň od 10:00 do 16:30.

V prípade, že Vám uvedené otváracie hodiny nevyhovujú, radi sa Vám prispôsobíme. Dohodnite si termín na telefónnom čísle

0902 11 77 77.

Naše realizované projekty

Dohodnite si obhliadku: 0902 117 777

Alebo pošlite na seba kontakt: