INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANÁ V ZMYSLE ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah osobných údajov Vyplnením tohto kontaktného formulára a zakliknutím príslušného políčka o súhlase udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom kontaktného formulára v rozsahu: • meno, priezvisko • telefónne číslo • e-mailová adresa

Identifikačné údaje prevádzkovateľa Tento súhlas udeľujete v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon") spoločnosti:
• TECHNOTRADE INVEST spol. s.r.o., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 36 648 329, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 129485/B (ďalej len „Prevádzkovateľ")

Účel spracúvania osobných údajov Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci kontaktného formulára alebo následnej komunikácie budú spracúvané na účely adresného vybavenia Vašej požiadavky zadanej emailom alebo telefonicky a archivácie komunikácie. V prípade ak prejavíte záujem o doručovanie reklamných a marketingových informácií, Vaše osobné údaje v uvedenom rozsahu budú spracúvané za účelom poskytovania reklamných a marketingových informácií o projektoch Prevádzkovateľa (napr. vo forme „newsletteru“), s ním spriaznených osôb a jeho zmluvných partnerov a nimi poskytovaných službách prostredníctvom e-mailu.

Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, o možnosti odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby Udelením súhlasu Prevádzkovateľovi prostredníctvom zakliknutia políčka o súhlase so spracúvaním osobných údajov na jednotlivé účely sa stávate dotknutou osobou v zmysle zákona. Súhlasy udeľujete a osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely adresného vybavenia Vašej požiadavky zadanej e-mailom alebo telefonicky a s tým súvisiacej archivácie komunikácie sa udeľuje na jeden rok. Súhlas so zasielaním reklamných a marketingových informácií sa udeľuje na 5 rokov.

Súhlasy je možné kedykoľvek formou e-mailovej správy na adresu info@bytytehelnepole.sk odvolať. Jednotlivé súhlasy so spracovaním osobných údajov nie sú vzájomne podmienené. Spracúvané osobné údaje je Prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť a/alebo sprístupniť aj tretím osobám, ktorým je potrebné osobné údaje poskytnúť v súvislosti s vybavením požiadavky zadanej e-mailom alebo telefonicky, vrátane osôb, ktoré sa spolu s Prevádzkovateľom podieľajú na realizácii projektov Prevádzkovateľa a osôb spriaznených s Prevádzkovateľom a v prípade spracúvania osobných údajov na reklamné a marketingové účely je Prevádzkovateľ oprávnený ich poskytnúť spriazneným osobám a zmluvným partnerom Prevádzkovateľa na účely poskytovania reklamných a marketingových informácií o ich projektoch a ponúkaných službách. Prevádzkovateľ týmto upovedomuje, že ako dotknutá osoba máte vo vzťahu ku spracúvaniu osobných údajov práva vyplývajúce z ust. § 28 a nasl. zákona. Dotknutá osoba má podľa zákona okrem iného právo na informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom, právo požadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie a právo osobné údaje blokovať po odvolaní súhlasu. Tieto práva možno uplatniť e-mailom na vyššie uvedenej e-mailovej adrese alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Sprostredkovatelia prevádzkovatelia: V zmysle ust. § 8 zák. č. 122/2013 Z. z. budú sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť:
• iNET, spol. s r.o., Romanova 15, 851 02 Bratislava, IČO: 35793392 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 22215/B,
• GRAFOBAL GROUP development, a. s., Sasinková 5, 811 08 Bratislava, IČO: 44 269 340, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4579/B
Prevádzkovateľ môže spracúvaním osobných údajov vo svojom mene poveriť aj iných sprostredkovateľov, o poverení ktorých bude informovať prostredníctvom tejto stránky.

Dohodnite si stretnutie s našou predajkyňou a príďte sa sami presvedčiť o výhodách bývania na Graniari.

K dispozícii Vám je každý pracovný deň od 10:00 do 16:30.

V prípade, že Vám uvedené otváracie hodiny nevyhovujú, radi sa Vám prispôsobíme. Dohodnite si termín na telefónnom čísle

0902 11 77 77.

Naše realizované projekty

Dohodnite si obhliadku: 0902 117 777

Alebo pošlite na seba kontakt: